musicbutton

 


 

 


NEE


DEFINITIE

De term is afgeleid van de griekse woorden 'filo' en 'gnosis'.

Filo betekent: houden van

Gnosis betekent: kennis

Filognosie derhalve betekent houden van de kennis

De formele definitie:

Filognosie betekent letterlijk: liefde voor de kennis. Het gaat bij dit begrip om de  liefde voor de kennis der zelfverwerkelijking zoals die wordt ingegeven door zowel de oosterse als de westerse begrippen van emancipatie die tezamen de integriteit uitmaken van de verschillende gezichtspunten, vormen van logica en intelligentie die men aantreft in de moderne samenleving op mondiale schaal. De term wordt gebruikt in contrast met de term filosofie om aan te geven dat niet enkel de liefde voor de wijsheid en haar ontwikkeling het doel is, maar meer de liefde voor de kennis, de christelijke spirituele kennis of gnosis zo u wilt, in haar geheel zoals ze is. Praktisch gesproken impliceert de term de praktijk van het teweegbrengen van eenheid en harmonie van bewustzijn op het gebied van de feiten (methode/ wetenschap), de principes (analyse/spiritualiteit) en de persoon (religie/politiek) middels contemplatie, vertoog en dienst aan de natuurlijke orde van de tijd in samenhang met de ether, als de methode voor het bieden van tegenwicht tegen de moeilijkheden van de onwetendheid (zie voor meer definities: Termen).

De integriteit van deze benadering wordt het best weergegeven met de volgende grafische weergave die de verschillende elementen van de filognosie in beeld brengt als onderling vervlochten kennisgebieden - elementen die met de illusie van een zekere lineaire causaliteit worden besproken in de zes secties van deze site. Men zou erbij kunnen opmerken dat in de filognosie het centrale belang van een naar behoren analytisch gefundeerde spiritualiteit, met achting voor zowel de onpersoonlijke wetenschappelijke als voor de meer persoonlijke feiten van het leven, zich methodisch bezighoudt met de politiek van het bevorderen van en onderhandelen over de zaak zoals beschreven in de hiervoor vermelde definitie.

 



WILT U ER MEER OVER LEZEN? ZIE TERMEN.

WILT U EEN FILOGNOST ZIJN (een persoon die van de kennis houdt)?

 



JA

 

 

       

   

 

©DE ORDE VAN DE TIJD          
webmaster:
feedback          
Voor meer info en persoonlijke kontakten zie de
Filognostische Associatie