musicbutton

  
DISCUSSIE

 

Een gedachtenwisseling over een mogelijk politiek programma dat aansluit bij de ideeën van deze site. Een iedere die wenst op dit schrijven te reageren kan een e-mail sturen vanaf de feedback-pagina 

25 Jul 2002 11:20:25 +0100

Onderwerp: mijn wensen voor de regering Centrum Rechts

Aadhar,

Ik zet het nog even op een rijtje. Ik heb het niet op volgorde van

belangrijkheid gezet.

-------------------

- Ophouden met het manipuleren van de klok. Zomertijd afschaffen!

- Het opzetten en onderhouden van een Internet-Bibliotheek; deze bibl.

moet vrij toegankelijk zijn voor iedereen en het moet mogelijkheden bieden dat webmasters hun werk daar neer kunnen zetten!

- Basisinkomen voor iedereen.

- Betere besteding van overheidsgelden. Dus een betere verkenning van doelen van besteding van gelden binnen Nederland. Als er geen goed beleid is voor het beschermen van de zwakkeren binnen de maatschappij, kan je geen miljoenen besteden aan een overdreven groot militair apparaat.

- De sociale zekerheden voor allen waarborgen met een gelijk rechten en plichten-systeem met daarbij oog voor de sociaal zwakkeren.

- Het bevorderen van goede huisvesting voor allen.

- Werk voor God, vrijwilligers werk etc. is ook WERK.

- Het gebruik van alcohol, het roken van sigaretten, etc. eventueel extra belasten.

 

Sakhya

 

25 Jul 2002

Onderwerp: Re: mijn wensen voor de regering Centrum Rechts

Sakhya,

Gefeliciteerd!

Ik had een soortgelijk plan in mijn hoofd als werkplan voor de filognostische associatie met als doel het verenigen van politieke partijen, ambtenaren en burgers in een idee van orde en samenleven:

Hoofdoel werkplan Filognostische Associatie Nederland: opbouwen en stimuleren van de zin voor (natuurlijke) orde en stabiliteit in de relatie tussen burgers onderling, overheid/burgers en politieke partijen onderling.

 

Hoofdsectie: 'Arbeid'; de kameradenafdeling ofwel de meelopers

 

subafdeling:

'De Kennis'; sport en recreatie

-Verbod handhaven en wetenschappelijk verantwoord blijven controleren op farmaceutisch misbruik in de sport.

-Subsidieregelingen internationale sportevenementen.

-Bevorderen van de sport in het algemeen en voor jongeren in het- bijzonder

-Verbod op roken in alle horecagelegenheden m.u.v. speciale vergunningen-voor 'rooklokalen'.

-Opbouwen van een nieuw soort voetbalspel. (zoals cricket t.o.v. baseball]

-Restrictief beleid voor samenscholingen bij sportmanifestaties.

'De Partner'; arbeid en werkgelegenheid

-Ondersteuning kleinschalige projecten en 'winstvrije' ondernemingen

-Vrijstellingen van svm-ers (zie 'de gezel') van controleplichten. (bekrachtigen van medewerking aan een open samenleving)

-Rijksondersteuninmg voor ontwikkeling, fabricage en gebruik van tempometers. (ontmoedigen van gebruik klassieke standaardklokken)

-Het monitoren van vrijwilligerswerk ter verdere finianciele compensatie: (graduele professionalisering en economische verantwoordelijkheid)

'De Gezel': lonen/prijzen financien economie

-Er moet altijd zoveel belasting geheven worden als noodzakelijk is voor de uitvoering van het democratisch overeengekomen beleid en niet meer.

-Opheffen van vestzak/broekzak regelingen op basisinkomens en extra uitkeringen.

-Werken aan een digitale wereldmunteenheid.

-Terugdringen topsalarissen overheid. Aanmoedigen van kantoor stabiliteit. (stabiliseren relatie met de burger)

-Verantwoordings plicht investeringsplan voor alle privekapitaal boven de E 100.000 (koppelen van kapitaal en verantwoordelijkheid)

-Bevorderen van digitaal betalen (subsidieren chipknip, opbouwen digitale economie)

-Opbouwen van 'status van medewerking' (svm-ers) van burgers die zich digitaal laten kontroleren (voor hen automatische belastingheffingen)

'De Oudere': vrijwilligerswerk/uitkeringen en basisinkomen

-Basis-inkomen zonder sollicitatieplicht of plicht tot inschrijving arbeidsbureau voor iedere Nederlander (recht op voeding, kleding, onderdak en deelname aan sociaal verkeer).

-Hulpfinancieringen bij vrijwilligersprojekten.

-Gelijkschakelen burgerrechten van alle inkomensgroepen (je huis niet moeten opeten met terugval op een een basisinkomen)

-Onverkort basisinkomen in geval van samenwonen (stimuleren samenwoningsprojekten, bevorderen van algemene samenbewoning en sociale cohesie).

 

Hoofdsectie: 'Verschaffing'; de zorgafdeling ofwel de aansmeerders

 

subafdeling:

'De Assitent'; onderhoud/verkeer en waterstaat

-Sluitend beleid onderhoud rijksgebouwen

-Afdoende gelden voor monumentenzorg.

-Kwaliteits en prijsbewaking weg en waterbouw.

-Tijdig signaleren en verhelpen van mogelijke calamiteiten in het waterbeleid, dijkverzwaring e.d.

-Bevorderen/onderzoeken alternatieve motoren zonder fossiele brandstof.

-Sluitende subsidieregelingen openbaar vervoer, inclusief het taxibedrijf, zodat prive-vervoer ontmoedigd wordt!

'De Manager': volkshuisvesting ruimtelijke ordening

-Terugdringen van alle hoogbouw en bevorderen van woonerven en vrijstaande (ook huur-)woningen (grond gewonnen van terugdringen vleesproduktie)

-Centrale afvalinzamelingspunten per wijk, afschaffen van de OTTO-bakkenkultuur.

-Strengere eisen woningbouw op geluidshinder en isolatie. Subsidies voor opwaarderen slechte woningen.

-Op peil houden huurwoningen bestand.

-Recht op een studeerkamer voor academisch gevormden in sociale woningbouw.

-Voldoende woonruimte voor eerstejaars studenten. (studenten woningen).

-Altijd extra ateliers/werk/speelruimten voor schilders en muzikanten.

'De Direkteur': Handel, Buza, ontwikkelingssamenwerking

-Werken aan internationale referenties als een europees volkslied en een betere UN-vlag

-Algemene instellen van de regel der non-repressieve vooruitgang; nieuwe systemen mogen niet zonder meer oude systemen verdringen (aanvaarden evolutionaire complicatie, bewaken van back-up systemen)

-Bevorderen van internationale samenwerking op alle hiergenoemde beleidsmaatregelen.

-Reciprook vreemdelingenbeleid (bilaterale verdragen voor uniforme regeling van verblijf- en arbeidsvergunningen uitwisselingsprogramma's studenten/arbeidskrachten)

-Optimalisering Internationale samenwerking vluchtelingenopvang, ziektebestrijding, economische ontwikkelingsprojekten, rampenondersteuning, misdaadbestrijding en vredeshandhaving.

'De Commissaris': landbouw, Veeteelt, natuur en milieu

-Handhaven progressief milieubeleid, inclusief internationale samenwerking en opsporen milieu-overtreders.

-Omhakken bomen zonder vergunning verboden bij meer dan 15 cm dikte.

-Inenten dieren verplicht stellen. (geen massamoorden meer bij epidemieen)

-Geen rijksondersteuning visserij, handhaving vangstbeperkingen ter bescherming van de visstand.

-Verbod op recreatieve jacht, ook op particulier terrein.

-Bevorderen ecologische projecten.

-Bevorderen van landbouw en melkhouderij ten nadele van de vleesproduktie.

-Verbod op ketting- erf honden (honden moeten worden uitgelaten).

-Import exotische dieren verbieden.

-Rijkssubsidies dierenopvang.

-Becherming oude koeien en andere oude zoogdieren.

-Strengere restricties in gebruik van proefdieren, aanscherpen wet op de dierenbescherming in overleg met de vrije organisaties en bedrijven.

 

Hoofdsectie: 'Bestuur'; de stuurafdeling ofwel de regelneven

 

subafdeling:

'De held'; opvoeding/jeugdzaken maatschappelijkwerk

- Bijscholingsprojecten allochtonen.

- Integratieprojecten probleemjongeren.

- Bevorderen van persoonijke begeleiding bij leer- en studiemoeilijkheden.

- Optimaal gedifferentieerde studiepakketten. (op naar maatwerk in het onderwijs)

- Maximale universaire studiestudieduur van vier jaar. (maximaal studeren tot het 21 levensjaar)

- Landelijke vergoedingen openbaar vervoer studenten.

- Inkomenskompensaties voor opgroeiende kinderen ongeacht het inkomen (bevorden van kapitale verantwoordelikheid).

- Bevorderen private kinderopvang door de ouders zelf. (bevorderen gezinssystemen).

- Sluitende regeling voor studiefinancieringen naar inkomen en doorstromen van studenten naar de arbeidsmarkt.

- Systematische opvang voor wegloopjongeren, tienermoeders, drugsverslavingen en sexuele problemen.

'De Leider': Binnenlandse Zaken / veiligheid, mediabeleid

- Instellen van FCO en tempometers voor alle overheidsinstellingen (met een verbod dus op het wettelijk verplichten ervan).

- Democratiseren van het onbekende fenomenen beleid (rijksonderzoek en beleid onbekende fenomenen).

- Geen reclame meer op publieke zenders; goede financiering publieke zenders.

- Afschaffing wettelijke tijdregeling van Nederland ongeacht mening EU. (burgerrecht op temporele zelfbeschikking).

- Afbouwen van rijksklokken / publieke tijdmelding. (private temporaliteit van de overheids- en institutionele agenda's)

- Overheidssteun voor jong gehuwden, bevorderen van het burgerlijk huwelijk (gratis trouwringen, hulp bij huisvesting, wittebroodsregeling)

- Terugdringen van alle politieke partijen ten gunste van een via departementale herindeling ontwikkelde publieks representatie van de zestien statusorientaties met de bijbehorende inspraak en beklag procedures bij ambtelijke besluitvorming (departementale democratie contra partij-democratie)

'De Politicus': defensie en justitie

- Wettelijke bescherming vrijwilligerswerk.

- Preventie commercieel opsluitingsbeleid (geen winstmotieven gevangenis-industrie)

- Eenzame opsluiting homosexueel misbruik van gedetineerden.

- Verbod op nachtverlichting in cellen (infrarood toezicht wel toegestaan)

- Passief (read-only) internetgebruik voor opgeslotenen.

- Terugdringen economische motieven justitieel personeel.

- Optimaliseren studiefaciliteiten opgeslotenen.

- Uitzenden/uitleveren van criminele buitenlanders. Niet uitleveren van criminele Nederlanders maar overnemen van buitenlandse recherche en preventie.

- Niet meer blauw op straat, maar bevorderen van burger participatie en kwaliteit van de openbare orde.

- Blijvend verbod op vuurwapenbezit, strengere controles op wapentuig en gebruik in schietverenigingen.

- Terugdringen van opsluiting in gevangenissen ten voordele van electronische kontroles op aanwezigheid.

- Algemeen beschikbaar stellen van stil alarm melders, cameratoezicht in gevaarlijke stadsgebieden.

- Gelijkschakelen van de rechten en plichten van de adel en burgerij. (inperking eliterechten, m.n. financieel)

- Herziening van het erfrecht ter wille van een betere generatieoverdracht van kapitaal en goederenbeheer.

- Bestrijden elitaire rechtspraak (kwaliteitsbewaking pro deo- advocatuur)

- Terugdringen van (kosten op) alle wapensystemen, minimaliseren van krijgsmachten en herdefiniëren van hun taken in de richting van ondersteunen bij ecologische projecten, rampenbestrijdingen e.d.

'De Adviseur': medische/paramedische zorg, bejaarden, thuiszorg drugsbeleid

- Verbod op vleesprodukten voeding bedlegerige patienten en gehandicapten.

- Verbod op politieke gemotiveerde tijdbepalingen in de intramurale zorg; invoering tempometers en FCO.

- Verbod op arbeidsduur overschrijdingen van meer dan 20% (beter weinig goed dan veel verkeerd)

- Inschakelen en faciliteren buitenregionale of buitendlandse hulp bij ondercapaciteit.

- Inperken ambtelijke bestuursorganen voor de gezondheidszorg, (helpende handen zijn meer waard)

- Regionale helicopters EHBO; optimaliseren ambulance capaciteit.

- Sluitend financieel beleid paramedische zorg.

- Rationaliseren van prijsbeleid farmaceutische industrie. (economie mag gezondheidssteven, ook internationaal niet in de weg staan0

- Verhalen van ziektekosten op risicogedrag (extra heffingen op b.v. eigen gemotoriseerd vervoer, alconholprodukten, sigaretten, produkten v sexindustrie, m.u.v. condooms, rood vlees,), , m.u.v. suikerprodukten)

- Volledige dekking alle ziektenkosten van alle Nederlanders naar een inkomensprogressief premiebeleid; inclusief vergoedingen gehandicapten.

 

Hoofdsectie: 'Begeleiding'; de ideeënafdeling ofwel de praatjesmakers

 

subafdeling:

'De leerling'; onderwijs en wetenschap

-Vrije toegang van afgestudeeren tot curriculae van hun eigen studie ongeacht de universiteit.

-Bevorderen van algemene zelfstandige adviespraktijk van alle academici. (rijksfinanciering van receptie/praktijk/studie ruimten)

-Publicatieplicht professoren verschuiven naar het Internet.

-Afschaffen van alle collegegelden en andere heffingen op verplicht en hoger onderwijs.

-Recht op toegang op onderwijs voor alle leeftijden en vrije inzage op internet van alle leerboeken gebruikt aan overheidsinstelling

-Ondersteuning voor extra-universitair academisch onderzoek.

-Bemiddelaars tussen universitaire en vrije academici ter bevordering van promotieonderzoekingen.

'De Raadsman': geestelijke gezondheidszorg; dak & thuislozen

-Bevorderen seculiere geestelijke gezondheids zorg in medische settingen

-Benadrukken social/temporeel gedragsbeleid in inrichtingen en terugdringen intramurale biochemische benadereringen.

-Optimaliseren en ondersteunen van een zelfstandige eerste lijns geestelijke gezondheidszorg (ondersteunen vrije vestiging ongeacht paradigmatische voorkeur)

-Bevorderen (maar niet legaal verplichten) van het bewustzijn van de tweede en derde tijdorde (maan en melkweg).

-Alle geestelijke gezondheidszorg meegefinancierd in de medische zorg.

-Systematische opvang voor alle dak en thuislozen, wegloopjongeren, verslaafden, psychiatrische patiënten ('overheid des heils'-projekten).

-Verhalen van maatschappelijke kosten van het gokwezen en de drank-industie op het gokwezen en drankwezen zelf.

-Plaatsen van alle drugsgebruik onder medisch toezicht (b.v. hash op recept met psychosociale kontrole)

'De Kluizenaar': informatie en kennisbeheer

-Nadere bezinning op onbenutte patenten.

-Werken aan digitale stembussen en overig digitaal verkeer ter bevordering burgerparticipatie in de besluitvorming.

-Terugdringen van de copyrightwetgeving van 50 naar 10 jaar. (een schrijver heeft slechts tien jaar het copyrecht op zijn geschriften en andere kultuurprodukten (gelijkheid van toegang tot kennis van algemeen kultureel belang)

-Bevorderen digitaal thuiswerken.

-Digitale Openbare Bibliotheek gefinancierd door het Rijk (m.i.v. naslagwerken) (algemeen recht op informatie)

-Rijksservers met tot max 250 MB serverruimte voor iedere nederlander voor opslag van te archiveren en via internet toegankelijk gedigitaliseerd persoonlijk (copyrighted) materiaal toegangkelijk via Internet; mag slechts 1 keer per jaar worden bijgewerkt om providers niet te benadelen)

-Zoveel mogelijk digitaliseren van alle overheidstaken.

'De priester': cultuur/religie/integratie, minderheden/emancipatie

-Koppelen van subsidies voor theaterprodukties aan FCO (stimulering DOVT)

-Landelijke kortingsregeling Theatertoegang voor alle basisinkomens(recht op deelname publieke voorstellingen).

-Rijksondersteuning voor alle ideele projekten.

-algeheel bevorderen van culturele en relieuze samenwerkingsprojecten.

-Afschaffen van voorkeursbehandelingen minderheden en vrouwen (m.u.v. zwangerschaps-regelingen) (verbod op positieve discriminatie).

-Signaleren en uit de zeilen halen van de tegenwind van minderheden door terugkoppeling grieven naar biza.

 

Een hele zucht dus, Nederland even aanpakken, want dit is het plan alleen nog maar voor Nederland. De secties lijken op de ministeries en de subsecties op de subdepartementen. Maar ik wil dus liever een algeheel onderschrijven dan politieke oppositie. Geen haags politiek plan dus met persoonlijke nevenmotieven en een hand op de knip, maar wel filognostische politiek waar iedere politicus en burger maar naar eigen inzicht in moet bijdragen.

 

Aadhar

 

 

Datum: Thu, 25 Jul 2002 19:02:29 +0100

 

Onderwerp: Re: mijn wensen voor de regering Centrum Rechts

Aadhar,

Heel hartelijk dank voor dit Filognostisch voorstel voor de regering. Alles wat je omschreven hebt, is ook mijn idee. Je hebt het allemaal veel meer omschreven dan ik en ondersteun ik hiermee als vriend van de Filog. de voorstellen van Harte. Goed dat je het allemaal - zo goed - op een rijtje hebt gezet. Zou Momin moeten zien!! Zet je dit dan op de website van de Orde?? en Waar??

In toewijding,

Sakhya

 

26 Jul 2002

Sakhya

Ik moet er nog even over nakenken wat ik met die tekst doe. Politiek is iets gevoeligs en tijdelijks. ik wil ook niet al te pretentieus aan iets beginnen. Je moet het niet zien als een politiek programma, maar meer als een richtlijn voor filognosten ongeacht hun partijpolitieke voorkeur.

 

Aadhar

 

 

Datum: Thu, 25 Jul 2002 19:02:29 +0100

 

Ja, Aadhar, Ik begrijp het. Het is een richtlijn voor de "liefhebbers van de Filognosie" en we streven niet naar weer een andere politieke partij. Het is een soort ideaalbeeld waarover we in alle vrijheid kunnen praten en ook meedenken! Toch geloof ik wel dat je het op een of andere manier kenbaar moeten maken. Als de politici dan op internet kijken wat de intellectuelen (of wel brahmanen) hierover te zeggen hebben dan staat het er. Ze kunnen niet meer voorbij aan de verlichte mens die zijn ziel en zaligheid offert op internet. We willen zelf dat de regering een internet-bibliotheek opstart! Of denken ze dat alleen de door hun zelf aangestelde adviseurs en techneuten en 'rekenmachines' het bij het juiste eind hebben? We moeten altijd proberen de meest goede keuzes te maken en niet maar weer water in de wijn doen. Dat hebben we al zo lang gedaan. Dat ego-gedoe en geldklopperij moet gewoon een keer afgelopen zijn. Ik weet wel dat veranderingen niet zomaar doorgevoerd kunnen worden. Stap voor stap. The Order of time is in feite al het adres voor de juiste wetenschap!!

Oke, ik heb m'n zegje er weer over gedaan. Moet ik weer terug en alles over doen?

Aan het eind van het leven toch kunnen zeggen, ik heb alles gedaan wat in mijn vermogen mogelijk was te doen.

 

Sakhya.

 

 

26 Jul 2002

Sakhya

We praten d'r nog even met Momin over. Die is per slot van rekening de politicus onder ons. in de politiek altijd met ruggespraak tewerk gaan!

Aadhar

 

11-10-2005

Aan de redactie van actualiteiten rubriek netwerk
redactie@netwerk.tv

 

Mijne Heren,

I.v.m. uw oproep tot constructieve bijdragen in de discussie over de relatie tussen de politiek en de burgerij, stuurde ik u onlangs het boekje 'Een Kleine Filosofie van de Vereniging'. Misschien is dit boekje echter nog wat te abstract voor een  bespreking van concrete zaken. Daarom zou ik er deze praktische toespitsing aan toe willen voegen als ingang voor een discussie. 

Laat politiek den Haag  ophouden met de slechte gewoonte b.v. om 's avonds te vergaderen. Ze geven daarmee een verkeerd signaal af voor de burger die orde nodig heeft. Hoe kan men de leiding nemen en zelf geen orde houden? Zo'n plenaire vergadering  bij het begin van de algemene besprekingen na Prinsjesdag, waarom moet dat nou tot diep in de nacht doorgaan? Waarom niet over een paar dagen uitgesmeerd? Hebben we haast opeens als we een paar maanden op reces zijn geweest? Moet eigenlijk niet de hele verwrongen tijdpolitiek, de z.g. 'wettelijke tijdregeling' van Den haag, in deze categorie van leiding geven met het slechte voorbeeld worden geplaatst? 

Dit lijkt ons een geschikt punt voor een praktische discussie over hoe juristen en economen misschien wat meer rekening kunnen houden met de gedragswetenschap van psychologen als ze een betere relatie met de burger nastreven.

 

René Meijer, psycholoog, Enschede

webmaster theorderoftime.org


 

De zaken zijn met Momin besproken, hij heeft het programma (zie het uitgewerkt) vrijwel integraal aanvaard voor de Partij van de Menserechten

 terug naar discussies