musicbutton

 


VEDISCHE GESCHRIFTEN

 Een Lied van Geluk

- Een moderne Gîtâ -
 

HOOFDSTUK 1
Wanhoop over het debat


(1) De blinde oom en het hoofd van de familie Eduard Werkman zei: "Op het Werkmanplein, daar waar we in onze kantoren bidden voor de welvaart en de heerschappij over de wereld, verzamelden zich mijn familieleden en mijn neven de Gwens terwille van de gerechtigheid, wat precies heeft zich daar afgespeeld, mijn beste Ellert?"

(2)
Ellert zei: "Bas Werkman, die nobele en gedistingeerde zoon van u, raadpleegde, geplaatst voor de oppositie van de in populariteit toenemende welzijnswerkers - uw neven de Gwens -, op dat moment zijn voormalige professor in de politicologie Jan Kuiper en zei tot hem: (3) 'Beste professor Kuiper, kijk nu eens hoe mijn neven actief in de welzijnszorg zich hebben verzameld in een bond genaamd de Filognostische Associatie, enkel maar om ons rechtschapen bestuur de wacht aan te zeggen! (4) Ze slaagden erin een aantal mensen van aanzien achter zich te krijgen, zoals daar zijn Aily's schoonvader, de achtenswaardige rechter Hendrik Houtrust, zowel als enkele populaire sporthelden, de voetballer Niek Vechtegeef en de hockeyspeler Jan Heldvat die minstens zo bedreven zijn in de kunst van het bespelen van de massa's als Brian en Aily zelf. (5) En we mogen ook beducht zijn voor hun steungroep die bestaat uit de alom gerespecteerde schrijver en psychiater Ernst Vuclaire, de dichter Peter Limmerslim, de commissaris der koningin Sjaak Adelstraf, de politiechef Daan Winzemus en de populaire journalist Gerard Lansinkgreef; samen met de niet te onderschatten priester van grote invloed Erik Vanalwaar. (6) De filosoof Rieno Veelzwaart, de olympisch kampioen Sjef Opfaam en de zoon van Aily's vrouw Bonnie treft men ook aan hun zijde aan, alsmede de aangetrouwde zoons van Houtrust, de vakbondsleiders Bosdreef en Waarbeek. (7-8) Maar wees gerust, wij van onze kant zijn niet minder direct en trouw ondersteund door de kwaliteiten van grootvader Jeremy, die de Hoge Raad voorzit; mijn vriend, de uitnemende debater Audry van Deel; de invloedrijke financier Bernard-Bas Grootzwaag; de renbaaneigenaar, onze relatie met het gokwezen Patrick Parelvecht; de internationaal bekende Polle Zoeklaar, en de grootste grondbezitter die we kennen Maarten Aardrijk in eigen persoon met inbegrip van zijn achterban, een man die nog altijd de zoon is van de geachte Werkmanvriendelijke senator Anton Aardrijk. (9) En er zijn nog veel meer grootindustriëlen, bekende persoonlijkheden, staatslieden met internationale connecties, gelauwerde wetenschappers en beroemdheden van formaat om ons bij te staan. (10) Onder de vleugels van onze roemruchte, grijze eminentie, grootvader Jeremy, hebben we, onbegrensd als we zijn in onze middelen en invloed, niets te vrezen van de maar geringe macht en invloed van Brian en zijn Gwenbroeders in de liefdadigheid. (11) Niemand van onze getrouwen zal ooit, vanuit de onbetwiste zeggenschap van onze positie, u in de steek laten, durf ik te beweren.'

(12)
Bas was blij het bericht te krijgen dat de campagne zijn aanvang had genomen. Die begon met een imponerende toespraak op tv gehouden door de oude Jeremy, die daarin verklaarde dat de opstandige leden van de familie politiek niet meer zouden moeten worden gehoord. (13) Kort daarop richtten via de media van alle kanten de leiders van de zittende macht zich tot de gewone man, waarbij ze bevlogen aanhankelijkheidsverklaringen aflegden ter ondersteuning van de regeringsverklaring waarin verdedigd werd dat de orde en het respect voor de Veelendynastie moest worden hersteld. (14) In reactie daarop richtte de fortuinlijke - een andere bijnaam van Adri - zich samen met Aily, op hun beurt via de media tot het volk, interviews gevend over wat de wetenschap van de filognosie nu precies inhield. Daarbij beriepen ze zich allereerst op de mensenrechten en stelden ze dat het belang van de Gwens, de vrijwilligerswerkers in het algemeen en de mensen die ze allemaal van dienst waren, voor het heil van een betere inkomenspositie en een gelijkwaardige sociale participatie, alle respect verdienden van de zittende macht. (15-18) Alex richtte zich in het openbaar tot het volk; Constant en Daan begonnen een grote advertentiecampagne in de dagbladen, een site op het internet en plaatsten borden langs iedere straatkant; een bevriende burgemeester haalde een hele stad over ten gunste van hen; een sympathiserende generaal van het leger verzekerde hen publiekelijk van zijn trouw; een sympathiserend lid van de Werkmanfamilie regelde in alle grote steden de verschillende plaatsen van samenkomst; Adri's chauffeur, die nog nooit was tegengewerkt in wat hij wilde, haalde alle taxichauffeurs ertoe over de FA gratis van dienst te zijn; de rechter Houtrust bezwoer, samen met zijn familie, nimmer te zullen wijken, en de zoon van Bonnie genaamd Guiomar inspireerde met het organiseren van een benefietconcert voor het goede doel. (19) De Werkmanzonen van oom Eduard waren ontsteld over al de steunbetuigingen en het enthousiasme waarmee hun tegenstanders werden verwelkomd in de diverse media en door de gewone man en kwamen tot het inzicht dat ze olie op het vuur aan het gieten waren. (20) Toen de zoon van Gwen, Aily, die voor de strijd klaarstond met zijn oneliners en voorbereide speeches, zag hoe de oppositie gevormd door de repressieve krachten van de Werkmanpartij zich opmaakte om de gewone man ontzag in te boezemen, zodat hun campagne van 'verraad aan het nobele bestuur' zou worden geneutraliseerd en al hun gerechtvaardigde aanspraken zouden worden weersproken, richtte hij zich, in zijn auto zittend met Adri aan het stuur, tot de meester der zinnen, zijn goddelijke vriend.

(21-22)
Aily zei: 'Alsjeblieft trefzekere, zoals hij Adri ook wel noemde, rij de auto naar het midden van het Werkmanplein zodat ik zicht heb op de reikhalzende menigte, aldaar voor de publieke eindstrijd verzameld ter ondersteuning van zowel mij als mijn tegenstanders. (23) Laat me in het debat mijn Werkmantegenstanders tegemoet treden die zo zeker zijn van hun verworven privileges in het behagen van die doortrapte Eduard die voor onze oom moet doorgaan.' "

(24)
Ellert zei: "O nakomeling van de Veelen, er aldus toe verzocht reed Adri Ooitwas de auto naar het midden van het Werkmanplein waar zich de grote vergaderzaal bevond, om te stoppen temidden van de samengestroomde massa's die daar tegen elkaar demonstreerden ter ondersteuning van hun favoriete partijleden die klaarstonden met hun staf en adviseurs. (25) Met voor ogen Jeremy, professor Kuiper en al de leidende persoonlijkheden van de wereld die zich voor de unieke gebeurtenis van het einddebat daar nog meer verzameld hadden, zei de fortuinlijke: 'O zoon van tante Elles, kijk hoe al de leden van de Werkmanfamilie hier bijeengekomen zijn.' (26) En daar op het Werkmanplein, bij de grote Werkmanhal die gebouwd was ter ere van de Veelendynastie, zag hij daadwerkelijk zijn vaders, grootvaders, ooms, neven, vrienden, weldoeners en dergelijke, binnenin het gebouw, met de menigte van de nieuwsgierige en overtuigde aanhangers van beide partijen erbuiten verzameld, om gezamenlijk op grote beeldschermen het debat te kunnen volgen. (27) Geconfronteerd met de massale bijeenkomst van zijn familie en het volk, raakte de zoon van tante Elles, in de hal van het gebouw precies tussen de menigte buiten en binnen, overweldigd door een stortvloed van strijdige gevoelens en stond hij als aan de grond genageld, er niet toe in staat om nog maar één stap te verzetten.

(28)
Aily zei: 'Van de aanblik van al deze verwanten, Adri, mijn beste vriend, er klaar voor om elkaar op leven en dood te bestrijden, wordt ik bloednerveus, het jaagt me verschrikkelijke angst aan. (29) Het zweet loopt me koud langs de rug en mijn lichaam weigert dienst, mijn woorden ben ik kwijt en ik voel me branden alsof ik koorts heb. (30) De wereld draait me voor de ogen, ik moet er echt even bij gaan zitten. Ik ben het allemaal kwijt opeens en zie het helemaal niet meer zitten met dit gebeuren, o toonbeeld van schoonheid! (31) Wat voor nut heeft het om al deze tegendraadse familieleden in diskrediet te brengen, ze vermoorden me nog! Ik ben helemaal niet uit op een overwinning Adri, in wat voor een wereld komen we anders terecht? De Onverenigde Naties? (32-35) O vriend van de vrouwen, wat houdt de heerschappij over de wereld nu in voor ons? Wat voor geluk is er te vinden in het begeren van een bestuur naar eigen snit om de scepter te zwaaien over vrienden en verwanten, over hen die zich nu tegenover elkaar hebben opgesteld om elkaar te overtroeven tot de ander is uitgerangeerd? God nog aan toe, het zijn onze vaders, leraren, zoons, ooms en grootvaders! Ik wens het niet om wie van hen ook buiten spel te zetten, noch dat ze ook maar iemand van ons buitensluiten, o wanhoop van de duivel! Voor geen goud van de wereld wens ik me zoiets, nog niet in mijn stoutste dromen! Ik ben niet geïnteresseerd in een debat opgezet om de zoons van oom Eduard te verslaan, o behoeder van de wereld! (36) Zoiets als het ten strijde trekken tegen je eigen soort, staat toch gelijk aan waanzin! Hoe kan je er nu gelukkig van worden anderen ellende te bezorgen, o liefste van allemaal? Plant je dan niet een dolk in je eigen hart? Bezorgt je dat geen slecht karma?

(37-38)
En zelfs al zijn ze zo blind als oom Eduard in het in hun begeerte ontkennen en weerstreven, in het vechten en ruziën met vrienden ongeacht de gevolgen ervan; waarom zouden wij, die dit alles helder voor ogen hebben, ons niet van een dergelijk grotesk zelfverraad afwenden, o veroveraar van de weelde? (39) Met het op deze manier schenden van de familie-eer, zullen al haar gebruiken en moeizaam verworven respect verdwijnen en zal de ganse familie haar plichtsbesef verliezen, zo zal een ieder beamen. (40) Met een dergelijke onverantwoordelijke houding, beste Adri, zullen de vrouwen van de familie hun respect voor ons verliezen en zal, aldus uit de gratie geraakt, geen mens meer weten wie hij is. (41) Ook zal aldus de kans op een goed leven van ons nageslacht bedorven zijn, omdat zij, als wij in wederzijdse minachting zijn vervallen, er ook niet langer meer in zullen slagen om te weten hoe ze achting moeten hebben voor of vertrouwen moeten stellen in welke vorm van wederkerige, gezonde en beschaafde humaniteit ook. (42) Door deze fouten gemaakt door allen die de familie naar de ondergang leidden en waardoor er dan verwarring is in de samenleving, zal aldus de rechtschapenheid van de maatschappelijke klassen en leeftijdsgroepen verloren gaan en zal ook iedere goede gewoonte die de gemeenschap erop nahield met de ether verloren zijn. (43) Zoals men het altijd zegt: zij die de tradities bedierven, o aansporing van de mens, blijken altijd in de hel te belanden. (44) Begerig het opperste gezag uit te oefenen en de privileges te genieten, hebben we er merkwaardig genoeg toe besloten om tegen beter weten in te handelen. (45) Ik kan maar beter nu meteen mijn verzet opgeven en hen de overwinning in het debat gunnen.' "

(46)
Ellert zei: "En zo, aldaar, precies tussen de massa's mensen binnen en buiten, ging Aily in de hal van het vergadergebouw bij de pakken neerzitten en vergat hij, met een geest vol van vertwijfeling en droefenis, zijn openingsspeech."


 
         

Bestel het boek: 'Een Lied van geluk - Een moderne Gîtâ'    


 2007 © Aadhar, Enschede
Commercieel gebruik vereist toestemming