f
musicbutton


(these pages are in the process of being translated from Dutch)

Pamphlet for a New Energy Policy


 

 

Conclusie | Noten | Links | Essentiële (Video)Documentaires | Boeken

update june 15, 2018

 

7) Conclusie

 

Wat betreft de vierde generatie technologie voor duurzame energie bestaat er een keuze uit het verder ontwikkelen van een van de twaalf gevonden vrije energie-effecten. Men moet daarbij specifiek voor het onderwijs een repliceerbaar model ontwikkelen, gebaseerd op elektromagnetische (dan wel kernenergetische, isotopische) instabiliteit, als hèt demonstratiemodel bij uitstek voor het onderricht betreffende het basisbeginsel van de natuurlijke rotatie (van fermionen en grotere rotatiesystemen) als potentiële energiebron. Daarmee kan men het equivalentieprincipe doorbreken waar het heersende relativisme op is gebaseerd. Zelfs al is die machine wellicht een uiterst inproductieve, zelflopende overunity evenwichtsmachine en zijn b.v water- en vortextechnologieën misschien veel effectiever, het gaat in eerste instantie om de wetenschappelijke experimentele greep op de zaak die onderwijs of overdracht van kennis mogelijk maakt. Het idee van een niet haalbare perpetuum mobile moet plaats maken voor het haalbare idee van een omzetter van de tijdenergie van de relatieve ether, ofwel van de vacuüm- of ruimte-energie op quantummechanisch niveau. Dit houdt een paradigmawisseling in. Als die motor gebaseerd op een natuurijke elektromagnetische dynamica er is, is het relativisme ten einde en kunnen we van een collectieve bevrijding spreken, een nieuwe mens in een nieuw tijdperk met een enorm aantal nieuwe perspectieven. Praktisch gesproken is men, totdat die paradigma-omslag een feit is, in deze energiekwestie het beste gediend met derde generatie omzettingssystemen voor met name zonne-energie en geothermische energie omdat de duurzame energie van de zon en de aardwarmte het dichtst staat bij de potentiële energie van de vrije ruimte. De virtuele ruimte-energie van de oerether, de ruimtetijd, leidde tot de zonne-energie die de basis vormt voor al het leven op aarde met de aardwarmte als de meest nabije, schone en natuurlijke vorm van kernenergie. Met het licht, met de energie van de zon zit men dus fysiek gesproken, met het foton als een meetbaar materieel deeltje en de gloeiende aardkern van nikkel en ijzer als het meest nabije energetisch quantum-mechanische effect, het dichtst bij de oerbron. Daarom verdient zonne-energie, dan wel de kernenergie of thermische energie van de aarde gevangen in een reactorvat - zoals met LENR-technologieën- ,  materieel geproken voorlopig als derde-generatiewinnaar de voorkeur. Aangezien de zon en zijn planeten secundaire conglomeraties van sterrenstof zijn uit eerder ontplofte primaire sterren, zou je ook misschien beter van supernova-energie kunnen spreken. De zon en de aardwarmte vormen in beginsel supernova nagloei-effecten.Het graviton of de etherunit als een protomaterieel deeltje is slechts van belang als er de vierde generatie magneetmotor is die laat zien dat de werking van dat deeltje van pure tijdenergie, met het tegen elkaar uitspelen van de conservatieve krachten van het elektomagnetisme en de inertiële kracht,  te converteren is in kinetische en dus elektrische energie. Om dat experiment te doen slagen is er een hiërarchisch geordend inzicht in de orde van de tijd en de samenhang van fundamentele deeltjes van de natuur nodig. Zonder deze Hiërarische Deeltjesheorie (HDT) en de optie van de verticale omzetting van energie daarin vervat, kunnen we moeilijk verder gemotiveerd blijven voor het ontwikkelen van de magneetmotor en zal de energiepolitiek van deze wereld niet zonder meer ten gunste veranderen, maar zal men veeleer verder afglijden in nog meer crises in relatie tot de natuur. Kernenergie, met name de noodzakelijk schone variant, vormt een raadsel van de quantummechanica die leidt tot eindeloze theoretische discussies en politieke wanhoop als er geen experimentele doorbraken zijn. Ook met zonne-energie en windenergie zijn er problemen in de zin van geopolitieke en economische crises. Voor het doen van experimenten heeft men theoretische overwegingen nodig die die doorslaggevende experimenten ten dienst staan en sturen. Het omgekeerde van eerst effecten hebben en dan pas een theorie, vormt weer een probleem. Zonder theoretische zekerheid en onderbouwing is er geen onderwijs en wetenschappelijke vooruitgang mogelijk. Met enkel industrieel ondernemen op basis van uitvindingen buiten de politiek en de wetenschap om, komen we ook niet verder en blijven we steken controlekwesties die de cultuurneurose als basis hebben. De destructieve werking van de verbrandingsmotor en de schijnbare noodzaak van de niet-duurzame, gevaarlijke en milieuvijandige oplossing van de kerncentrale op basis van kernsplijting, die in feite een gepimpte stoommachine is, moet ten einde komen. We hebben een beter begrip voor de nucleaire processen in de kern van de aarde nodig. Dat begrip moet leiden tot schone kernenergie van fusiecentrales of kleinere individuele veilige reactoren voor in een auto of huishouden. De energietechnologie van de toekomst is uiteindelijk die van de schone kernenergie. Kernenergie heeft immers de grootste energiedichtheid. Er moet gewerkt worden met een repliceerbaar experiment dat zich ontwikkeld heeft uit de koude fusie-onderzoekingen die gaande zijn sedert Fleishman en Pons' eerste moezame constateringen van een 'supernova'-achtig kernenergetisch nagloeieffect onder de Coulomb-barrière met deuterium en palladium. We moeten af van de einsteiniaanse definitie van energie als een afleiding van de materie. De donkere energie die we willen winnen houdt zich schuil in de kristalroosters van nikkel en andere aardkernmetalen. Met waterstof, temperatuur en druk kan die energie worden vrijgemaakt zo suggereren de Rossi-patenten. We moeten het van de afleiding hebben van de energie die er is als een zich dynamisch verhouden van de fundamentele natuurkrachten, van de energie inherent aan de natuurlijke orde van de tijd dus. En dan moeten we die natuurlijke orde ook gaan zien zoals die is en niet zoals we die pragmatisch makkelijk hanteerbaar vinden. Het nastreven van elektrische vervoermiddelen, huishoudens, bedrijven en de daarbij behorende krachtcentrales die draaien op energie die zo dicht mogelijk bij de bron van alle natuurlijke energie is gewonnen, is de enige juiste doelstelling. De natuurlijke orde van de tijd vormt, zowel theoretisch in de HDT als praktisch in de experimenten zoals beschreven, het fundament waarop deze nieuwe cultuur en energiepolitiek, deze nieuwe - of beter gezegd hernieuwde - wereldorde zich baseert. In tegenstelling tot de standaardtijd van gemiddelden, zones en zomerregels met haar cultuurverwarring op politiek en wetenschappelijk gebied,  is het immers de natuurlijke orde van de tijd met haar religieuze en filosofische tradities die zelf steeds niet alleen de elektronenspin quantummechanisch gaande houdt, maar ook het unieke en de vernieuwing van het heden van de planetaire klok met zijn negen wijzers van al de planeten en de maan  inhoudt. Ieder moment is op die klok altijd uniek en helemaal nieuw, en die zin voor de tijd vormt de basis voor ons bewustzijn in een nieuw paradigma van energiewinning.

Uiteindelijk moet met het inzicht in de noodzaak van een nieuwe energiepolitiek van directe winning, iedere religie, politieke stroming, economische invalshoek en wetenschappelijk denkmodel zijn dienende, opvoedkundige, productieve en bestuurlijke taak vinden in het geheel van een nieuwe integratie van de wereldcultuur. Een cultuur die berust op de liefde voor een alles omvattende, syncretische, materiële en spirituele kennis, ofwel kort gezegd een cultuur die we filognostisch kunnen noemen. En dat is dan een cultuur zonder winnaars en verliezers, want dalen en stijgen op de maatschappelijke ladder is materieel/geestelijk een relatief verschijnsel, iets dat meer samenhangt met individueel talent en de wijsheid van een zekere gerijpte persoonlijkheid, dan met een groepsego voor dit of dat materieel eigenbelang. De burgeridentiteiten liggen min of meer vast als maatschappelijke structuur, maar de vrije keuze van de burger ermee is gewaarborgd omdat abstractieniveau, beroepskeuze, leeftijd en ervaring allemaal variabelen zijn van een in de levensloop steeds veranderende identiteit. Filognosie, letterlijk liefde voor de kennis, is de term die we hier claimen om de systematische samenhang te beschrijven van de verschillende standpunten in niet enkel de etherpolitiek maar in het gehele veld van alle gezichtspunten (ook epistemologisch in haar verschillende vormen van logica). Dat geheel hangt rechtstreeks samen met de basisindeling van onze werkelijkheid volgens ons hiërarchisch gestructureerde denkmodel van de HDT: het dualisme van het manifeste en niet-manifeste perfecte geheel van de integriteit van de ruimte, de materie en de tijd samen, die dan in een politiek stelsel moet humaniseren tot een samenhangende visie of gnosis. Dat humaniseren houdt dan in dat systematisch de corruptie wordt tegengegaan van het aanzien van het middel van de energiewinning - in ons geval - voor het doel van een gezamenlijke redelijkheid of wereldcultuur. Het middel wordt met deze indeling gevonden in de zes van de wetenschappelijke kennis en haar paradigmatische macht (d.w.z. van het manifeste tegenover het niet-manifeste van de ruimte), van de culturele schoonheid en de levenswijze verzaking ermee (van de dito manifeste en niet-manifeste materie), en de religieus geregelde roem en de politiek geregelde rijkdom (met de beschikbare en niet beschikbare tijd; zie verder artikel ). Het doel bestaat dan zo uit de menselijke sapiens, de kenniscultuur van een integrale, filognostische visie die vanuit verschillende vormen van geldige logica systematisch is opgebouwd uit 1) het filosofisch-methodische denken en het paradigmatisch-wetenschappelijke denken (ofwel het manifeste en niet-manifeste van de feiten); 2) het analytisch-artistieke pedagogisch-therapeutische denken en het bewustzijnsverenigende denken (ofwel het manifeste en niet-manifeste van de principes); en 3) het religieuze denken dat staat tegenover de politieke commentaren (ofwel het manifeste en niet-manifeste van de oorspronkelijke persoon). Zo hebben we dan de zes verschillende vormen van basislogica van de filognosie op een rijtje gekregen. Ze vormen dus met wat we hierboven beschreven de afspiegeling van het manifeste en niet-manifeste van de drie basiselementen van de tijd, de etherische ruimte en de elektromagnetische materie der natuur. Het manifeste en het niet-manifeste is bij de overweging van ons onderwerp van de energiepolitiek van essentieel belang. Ze bieden immers de twee elementen die de basis vormen van de energie-omzetting van het nieuwe, directe-energieparadigma. We gaan daarin van het niet-manifeste immateriële naar het manifeste van de energie ingevangen in een zekere vinding die staat voor een bepaalde manier van denken in dit nieuwe allesomvattende paradigma. Het in het bewustzijn in eenheid verkeren met deze verscheidenheid - zoals de Europese Unie zich ten doel heeft gesteld -, houdt dan in dat we bezig zijn met het direct omzetten van het ongeziene van de vrij in de natuur te vinden energie naar het manifeste van de elektrificerende relativiteit ervan in alle lagen van de wereldcultuur. Zo zetten we dan niet alleen de energie om van een niet-manifest bestaan naar een wel manifest functioneren, maar zetten we voor de rede omgekeerd ook de filosofie om in een paradigmatische greep, de analyse van het twee- en meervoudige om in een juist metafysisch overzicht en zetten we de religie om in een concrete, identiteitsbewuste politiek gebaseerd op mensenrechten. En zo is dan het nieuwe paradigma voor de 21e eeuw in zijn volkomenheid beschreven. De energiekwestie is tot een goed einde gebracht met een betere, filognostische zin voor de orde van de tijd, de ruimte en de materie. Eensgezind (blauw vierkantje) delen (rode pijlen) met de orde (gele cirkel) van de natuur (groene driehoek). Samengevat in één logo:


Noten:

1: In 1920 stelde Einstein in 'Grundgedanken und Methoden der Relativitätstheorie in ihrer Entwicklung dargestellt' 'Derhalve was ik in 1905 van mening dat men in de natuurkunde helemaal niet meer van de ether mocht spreken. Dit oordeel echter was te radicaal zoals we bij de volgende overwegingen over de algemene relativiteitstheorie zullen zien. Het blijft veeleer, zoals voorheen, toegestaan om een ruimtevullend medium aan te nemen als men elektromagnetische velden (en dan ook welzeker de materie) als de toestand ervan kan aanwijzen.' In een lezing vlak daarna in Nederland zei hij toen: 'There can be no space nor any part of space without gravitational potentials', waarop hij besloot met: 'Recapitulating, we may say that according to the general theory of relativity space is endowed with physical qualities; in this sense, therefore, there exists an ether. According to the general theory of relativity space without ether is unthinkable; for in such space there not only would be no propagation of light, but also no possibility of existence for standards of space and time (measuring-rods and clocks), nor therefore any space-time intervals in the physical sense. But this ether may not be thought of as endowed with the quality characteristic of ponderable media, as consisting of parts which may be tracked through time. The idea of motion may not be applied to it.' (lezing, Universiteit van Leiden). De basis voor dit nieuwe begrip van de relatieve ether had hij in 1916 al gelegd.
2: Voor archeologische anomalieën en andere zaken betreffende de evolutietheorie, zie o.a. de NBC documentaire Mysterious Origins, (presentatie Charlton Heston). Zie ook b.v. de website van Michale Cremo. In 1993, schokten Cremo en Thompson met een archeologische en antropologische openbaring van het bestaan van een enorme hoeveelheid door de wetenschap verdrongen materiaal betreffende het bestaan van anatomisch moderne mensen en een menselijke beschaving die dateerde van 35 miljoen (!) jaar geleden.
3: Van Youtube eerst verwijderd: AREA 51 UFO Area 51 - The Alien Interview (1989) (maar weer later herplaatst): ufo's about.com "This interview was witnessed by one Rick Doty, who alleges that in 1983 at the Los Alamos National Laboratories, he was invited by a friend to a secret location under the laboratory to see an alien being interviewed by several unknown military officials. According to Doty, the alien answered general questions about its planet, its atmosphere, and other related topics. This entity was known as EBE-2. If true, very fascinating indeed."
4: Belangrijkste boek over Roswell: Na 50 jaar doet een belangrijke militaire ooggetuige op 81-jarige leeftijd een boekje open over de werkelijkheid van Roswell, de vijf aliens die werden geborgen en de technologie die we daaraan ontleend hebben. The Day After Roswell van Col. Philip J. Corso: New York. Pocket Books, ISBN 0-671-00461-1 (extra info; YouTube Interview met Corso).

Links:

 

* All about circuits: magnetism. basic theory of magnetism.
*
About Nikola Tesla: articles
*
AERO: Stephen Greer's (Disclosure Group) website of the Advanced Energy Research Organization (AERO), LLC is a new research and development group formed to develop and strategically protect new energy and propulsion technologies.
*
Alternative Research Archive: articles.
*
American Antigravity: the future unbound.
*
Antigravity Propulsion - a faster way to the stars. Overview of the field in links and papers.
*
Benjamin Adamah: vrije energie. Website van de nederlandse auteur op dit gebied.
*
Tom Bearden: the energy researcher in the energy documentary: Energy from the Vacuum. (Google video downloads part 1, part 2) Led by world renowned physics conceptualist and nuclear engineer Tom Bearden, who was filmed over two weeks in his home in Huntsville, Alabama, he and the cast of experts bring a message of hope for these troubled times by validating the extraction and harnessing of the only real viable energy source capable of providing the planet with a sustainable future.
*
Tom Bearden and his work: a collection of articles by Tom bearden.
*
Earth Tech: ETI is a privately funded research organization dedicated to the exploration of new frontiers in physics. Their activities primarily center around investigations into various aspects of the Zero-Point Field.  They routinely perform evaluations of reported "over-unity" energy devices. They specialize in performing accurate power-balance measurements using calorimetry. Additionally, ETI supports academic pursuits via the Institute for Advanced Studies at Austin, its theoretical and publication division.
*
Byron Energy Wiki: the free energy encyclopedia that anyone can edit. In this English version, started in 2005, we are currently working on 89 articles. BNEwiki FAQs - Browse - A&endash;Z - Portals - Ask a Question Cosmologys | Consciousness | Cosmic water cell | God and other definitions | Radiant Energy | Tesla | Living Science | Water | Wave Structure of Matter | Philosophy | Projects | Suppliers | Zero Point Energy.
*
Robert Calloway: Free energy and perpetuum mobile.  His personal website.
*
Josef Hasslberger's homepage - Physics, Economy and New Energy - Physik, neue Energie und &Ökonomie - Fisica, Energia alternativa ed Economia
*
Joe's water fuel cell: description.
*
John Bedini's website: Bedini operating his many designs of the utilization of the backwards running, negative energy drawn from the vacuum, with a magneto-powered spinning wheel so he explains.
*
Brian Fuller Interviews Lee Felsenstein, ACE Awards Recipient: on magnetic energy (Lee's wikipage).
*
Denny Klein's HHO (Aguygen) waterfuel website: the inventor of the H2O 1500 Gas Generator. Demo, Patent application number is: 20060075683. See also the Wiki on Hydrogen technology. New reel: Denny Klein's HHO-gas . Via verbeterde elektrolyse (maar zonder surplus energie) wordt het gas geproduceerd dat veel effectiever brandt dan ieder ander gas: effectiever auto's rijden, verhitten en lassen met water en elektriciteit als grondstof!
* Energy 21. free energy website based on material from The Encyclopedia of free energy, Geoff Egel.
*
Experimental Energy Links: Clean Energy: Hydrogen, Zero-point Energy, Quantum Energy, vacuüm Energy, Space Energy, Free Energy, Plasma elektrolysis, Cold Fusion, electrogravity, electric Propulsions.
*
Einstein, the Ether and relativism: article at theorderoftime.com about the trouble of recognizing the ether as the energy field ruling all of our lives.
chemical components.
|
* Eagle-Research is a nonprofit organization that promotes, develops and distributes practical solutions (since 1984)including alternative free energy options, environmental sustainability, energy conservation, patent-free technology, cooperative exchange of information, self-reliance, and overall development of human potential.
*
Eric's History of Perpetual Motion and Free Energy Machines: history page from a sceptics point of view.
*
ExtraOrdinary Links; A directory of sites which may be of interest to TeslaTech Members.
*
Free Enery articles: a collection of different authors publishing material in different magazines from the site Alien Austronomer - exploring our universe.
*
Free Energy Website: Nikola Tesla, Edwin gray and Dr. P. Lindeman.
*
Free Energy another Inconvenient Truth: political troubles and repression about the progress in this field.
*
Free Energy Simple Demo Unit: as simple as it is: magnets producing elechtricity.
*
Infinitite enery.com: magazine for free enery research, founded by the recently (2004) killed cold-fusion researcher dr Mallove.
*
Fuellesspower.com: commercial site selling plans for making your own overunity system. Would it work?
*
The Institute For New Energy: Advanced Energy Conversion, Physics, and Applications.
*
Gravity warp drive- "Making Star Trek a Reality!"
*
Integrity-research.com: Tom Valone's website. Integrity Research Institute is committed to the revitalizing work of securing our future by investigating and documenting emerging energy technology.
* John Hutchison Free Energy: a self-powering battery which runs with the casimir effect on a mix of crystals and other chemicals.
*
The Huchison effect: the website of the anti-gravity inventor.
*
Infinite-energy: websiste of the New Energy Foundation was formed to act as a catalyst for advancing and disseminating knowledge and understanding of all facets of new energy, new science and new physics; promote a proactive exchange of ideas and promulgate advances in research; support research, theory and experimentation in the new energy field via assessments, guidance, publicity and grants. See also their links-page.
*
Innovative tech: technology for a better world. See Dennis Lee explain the concept of magnetic energy.
*
Keelynet.com: key words: free energy, energy, gravity, antigravity, levitation, overunity, time, power, space.
*
Lutec : the site of the autralian inventors John Christie en Ludwig Brits who produced their System for Controlling a Rotary Device (see also further info and a video).
*
MERLib.org - Modern Energy Research Library: a multi-lingual site built to be a tool to help study and learn about saner Energy Technologies; fuel, generators, engines, etc.
*
Michael Riversong Science Teaching: Our TeslaTech Conference Master of Ceremonies has spent many years researching and writing about these technologies and the theories behind them. This provides access to a few of those writings, including the 1996 Edition of the Tesla Dictionary of Advanced Research Terminology.
*
Miracle in the void the new energy revolution Dr. Brian O'Leary, Hawaii and Stephen Kaplan, Portland, Oregon: article overvieuw of technologies.
*
Michael Mosely TeslaTech 2006 Interview.
*
MullerPower.com ... advancing the legacy of Bill Muller's work in Motor/Generators...
*
New Energy Technologies: Faraday Labs on such topics as advanced propulsion systems for aerospace technologies, e.g. electrogravitics and other reactionless propulsion systems, new materials, alternative (fuelless) power engineering, and magnet motor-generators. New Energy Technologies magazine is published in both English and Russian.
*
The New Energy Movement acts to promote the rapid widespread deployment of advanced, clean, and sustainable energy sources across our imperiled planet.
*
Onderzoek naar nulpuntsenergie: Deze nederlandse website wil bijdragen aan inzicht in de nulpunt-energie-veld-theorie, ook wel omschreven als Akasha, nulpuntenergie of vacuümpotentiaal. Een visie die (nog) niet op scholen en universiteiten wordt onderwezen.
*
Free Energy Alternative ZeroPoint Green Tesla Power Research Forum OverUnity.com - Free Energy Open Source Research Forum.
*
Paul Baumann Testatika Generator methernita generator (with video's).
*
Panacea -Building our children a future: humanitarian non-profit organization to organize and establish cohesion for open-source alternative energy technology and to protect and revive past and present suppressed energy to serve the public with environmental solutions and to create social reform in these and other essential area's. See video media script: on energy suppression and the solutions to addressing the political and economic conditions present.
* (Dutch)
Theo Paijmans: Pioniers van de vrije energie (I-IV), een artikel over John Worrell Keely en andere Vrije Energie uitvinders.
*
Peter Lindemann website. Site of the renown free energy researcher. Tesla, Bessler and more.
*
Pure energy systems: top 100 technologies: Featuring, promoting and fostering energy technologies that are on the cutting-edge, clean, super-efficient, non-depleting, reliable and affordable; which have not yet been introduced to the mainstream, facilitating their emergence as legitimate modalities. Also from pes: Peswiki.com: energy Videos.
*
Robert calloway's site on free energy and perpetual motion.
*
J. Sabori's Papp engine: inert gasses giving light and momentum in a vacuüm caught in a strong electromagnetic field; together driving with a sparkplug a two cylinder engine with only one moving part. Incredible and outside the normal of normallaws of physics. But it works on the power of the vacuüm without any fuels, thus on the void; or what one knows as the ether. Truly a zero-point energy machine!
* Souls of distortion/ Free energy from the vacuum. Wordwide many researchers are looking for so called free energy, the zero point energy from the vacuum. Although many claim to harnessed this energy, we're still waiting for the introduction of these inventions to the public at large.
* Stanley Meyer water fuel cell. Imagine running your car on water! That's correct, I said water. Stanley Meyer may have done exactly that, modifying his dune buggy to run on water alone using the hydrogen to run his dune buggy.
*
Steven Mark free energy solid state generator video. It works on activating a magnetic field: it produces energy from a solid state magnetic field!.No moving parts.
*
The magnetic approach of free energy: Steorn. Orbo is the brand name of our free energy technology. Orbo is a technology that produces free, clean and constant energy. It can be applied to power products ranging from portable music players to cars. * Steorn: Sky News: Race On To Prove Free energy: magentic 100%+ output puzzles science because converting ethereal vacuüm or magnetic static energy into dynamic energy violates the present day known laws of physics. Steorn launch revolutionary free, clean, energy technology: Orbo is based upon the principle of time variant magneto-mechanical interactions. The core output from our Orbo technology is mechanical. This mechanical energy can be converted into electrical energy using standard generator technology either by integrating such technology directly with Orbo or by connecting the mechanical output from Orbo to the generation technology. The efficiency of such mechanical/electrical conversions is highly dependent on the components used and is also a function of size.
*
Pharis Williams - Gravity Modification & Clean Micro-Fusion Energy.
*
Rexresearch.com: was established in 1982 by Robert A. Nelson to archive and distribute information about "unconventional", suppressed, dormant, or emerging sciences, technologies, inventions, theories, therapies, and miscellaneous alternatives that offer real hope of liberating humanity.
*
Tesla life & work complete description.
*
Tesla free energy generator: video, it works on magnetics (commercial, but without any consumer cost! You produce!).
*
Pharis Williams - Gravity Modification & Clean Micro-Fusion Energy In this STAIF 2007 interview with New Mexico Technology Professor Pharis Williams, we explore concepts it gravity-modification, ... alle » scalar-mechanics, and discuss Williams concept for a novel form of fusion generator capable of revolutionizing micro-nuclear power-generation. Ever wish that you had your own personal fusion reactor? Williams concept is aneutronic, making it safe, clean, and potentially a * Read original articles of Tesla: a site with much extra info. (see also His wikipages).
*
Scalar electromagnetics: The Brave New World of Scalar Electromagnetics. Site associated with Tom beardens work.
*
The very last page on the internet: free energy research. Extensive descriptions of free energy inventions.
revolutionary way for a device the size of an exterior AC-unit to power your house for centuries to come.
*
Vrije Energiemachine: nederlandse site met artikelen en video's over vrije energie.
*
Water fuel energy cell: Stan Meyer video.
*
Watergas.nu (Dutch): water brandt, hoe is dat mogelijk?//water burns.. how is that possible?
* Who killed the electric car? (video) The suppression of the electric car by the corporate interests of the oil industry and automobile industry. Enlightening documentary.
*
Magnetmotor.go-here.nl: verzamelsite van Gaby de Wilde.
*
SpaceMission.net: Public understanding of major achievements of the Space Age over the past 30 years -- carried out by both the former Soviet Union and the United States -- increasingly seems to have been nothing more than a carefully constructed "version" of a much more extraordinary truth.
*
Dark Mission.net: the true nature of the NASA-mission. Richard Hoagland explains. How many governments do we have? (also at google Video)
*
Project Camelot:The purpose is to provide a vehicle for researchers and 'whistleblowers' to get their stories out. Many who are challenging current paradigms have concerns about being attacked personally or in other ways prevented from doing their work.
* (Dutch)
Vrije Energie en Technomagie: nederlandse site met info over vrije energie pioniers.
*
Zero Point energy.com: his is a news portal dedicated to experimental research on revolutionary energy technologies.
*
ZPEnergy - The Energy of The Future: a news portal dedicated to experimental research on revolutionary enery technologies. The site that concentrates the choice for valuable news on the fascinating but still controversial subject of overunity (O/U) fuel-less energetics (devices tapping the Zero Point Energy (ZPE)/ Vacuum/ Cosmic/ Ambient energy fields) and related. They want to let the general public know that this is an active field and that good progress is made towards validating this technology and bringing the first commercial operational device to the market..
*
Zero point energy: Quest for a generator of 'free electricity' that everybody can build: articles.

 

Essentiële Video Documentaires:

-Tesla Info

- Tesla Inventions

- Tesla - The Lost Wizard A brief biography on the brilliant inventor, Nikola Tesla.

- Tesla: Lost Inventions: 4-part documentary on Tesla.

- Tesla Man out of Time: music video dedicated to Tesla.

- Tesla The Race to Zero Point Free Energy ( Documentary ZPE ) inspiring documentary about different ether-running devices (ether or vacuüm/magnetic energy converters).

- TESLA free energy generator.- Equinox - It Runs on Water (Free Energy - 1995).

- The Turn Of The Century Electrotherapy Museum Nikola Tesla Archives.

- Free Energy: another inconvenient truth: how different inventors found their death promoting free energy.

- UFOTV: Secret of Nikola Tesla: tv dramatization with Orson Welles and Nicola Tesla character. 

- Alien Evidence: Crop Circles. Undeniable evidence. An investigation by Colin Andrews.

- Undeniable proof that Aliens exist: short YouTube interview about the NASA tether incident.

-Proof that Aliens exist: documentary. Interviews with e.g. Bob Lazar and further analysis of hard evidence.

- The Case for Antigravity: This presentation asks: What is Gravity? What is Anti-Gravity? What evidence is there that technology, other than "conventional" ... alle » aerospace technology exists which could be thought of as being "Anti-Gravity" or something attempting to control Gravity? It then looks at: Some History of Antigravity Research Some of the Research of Nick Cook The Hutchison Effect Some Antigravity Experiments Coral Castle (Florida) Alleged Black Projects in the USA Sightings of Flying Triangles Hints of "New Technology" which have come from NASA.

- Energy from the vacuum 1 (part two): Tom bearden explains and presents the work of himself and John Bedini on energy drawn from the vacuum. In his wide ranging discussion of the history of "radiant energy," John expounds on his philosophies which allow him to capture it for practical use. John also reviews for us the whole history of the "science that is not yet a science," going back to legendary farmer Troy Cory Nathan Stubblefield in the late 1800's.

- Tom Valone: Free Energy - Zero-Point Energy Extraction from the Quantum Vacuum

- New Energy Series 2: John Hutchison Part 1 & Part 2: in these are presented levitation and charge from crystals.

- Peter Robbins - Orgone Energy, Wilhelm Reich and UFOs lecture on reich and his invention of the orgone accumulator, and his contacts with Einstein. 1 uur 17 min - 19 jul. 2006 -   ' (from the 15th Annual International UFO Congress Convention & Film Festival; zie ook een demonstratie van Reich's orgone cloudbuster)

- A full 40-minute clip for the Hutchison-Effect in 2006, detailing Hutchison's experimental procedures & equipment setup. One notable event from this clip has been reported.
ren.

- Steven Greer (Disclosure project):

- Dr. Steven Greer Practical Applications Unbounded Mind Part 1

- Dr. Steven Greer 2007-08-20 Presentation.

- Dr. Steven Greer and Hon. Paul Hellyer Discuss ET/UFO Disclosure.

- UFO Disclosure Project - Dr. Steven Greer - Hidden Truth Forbidden Knowledge.

- The Disclosure Project - Two-hour Disclosure Witness Testimony DVD 2of2.

- The Disclosure Project - Two-hour Disclosure Witness Testimony DVD 1of2

* Free Energy - Zero-Point Energy Extraction from a Quantum vacuüm: This is Tom Valone's amazing video lecture Zero-Point Energy Extraction from the Quantum vacuüm (2004) where he gives a great overview of all  the various methods to extract free energy directly from the quantum vacuüm to power our homes and machines.

- Secrets of the 3rd reich: UFO by Nazi's, a documentary.

- UFO TECHNOLOGY FROM ROSWELL 1947 - History Channel documentary on US air-force Colonel Philip Corso, defending that lasers, fiber optics and microchip technology would be back-engineered alien tachnology retrieved from crasched UFO's. (see also Interview with Corso: part 1 and part 2, and the Art Bell interview -patrt 1-12 - about his book).

- John Lear (site) tells it all. secret agreements with aliens to experiemnt on hu ans in exchange for alen technoloy. It ran out of hand (also Art Bell with John Lear)

 

Boeken, pdf's:

- Ken Adachi:  Radiant Energy: Unraveling Tesla's Greatest Secret (Part 1).
- Robert Adams:
Applied Modern 20th Century Aether Science.
- Saint Alban -
Quaternionic Electrodynamics. This book describes how the zero point energy interacts with an electromagnetic system.
- Patrick G. Bailey, Ph. D.
A Review Of Zero Point Energy And Free Energy Theory, Progress, And Devices (lecture presented at the International Forum on New Science, September 19, 1992 ).
- Edward Bulwer-Lytton: Vril,
The Power of the Coming Race (pdf download).
- Power from water, Cold fusion part 1 - Energy science Re[ort no 5 Harold Aspden. 5 -1995 :-
Anti-gravity and the world grid by David Hatcher Childress-
- Richard Hoagland:  
Hubble's New "Runaway Planet": A Unique Opportunity for Testing the Exploding Planet Hypothesis and Hyperdimensional Physics.
-
The Secret World of Magnets by Howard Johnson, Cheniere Press 1970.
- John Thomas, -
Antigravity - the dream made reality, the story of J.R.R. Searl (download PDF) -
- Chernetsky's Plasma Generator. Edited by Bruce A. Perreault. The model of a plasma generator that can convert vacuüm-plasma energy into electricity was developed under Professor Alexander Chernetsky at the Moscow Georgi Plekhanov Institute of the National Economy. Such generators could provide future environmentally benign electrical power.
- NikolaTesla -
Colorado Springs Notes 1899&endash;1900.
- Ludwik Kostro:
Einstein and the Ether, Apeiron, Montreal 2000: Although Einstein is widely credited with abolishing the ether concept, he actually introduced a new relativistic ether in 1916, developing the idea in his later works.
-
The Day After Roswell van Col. Philip J. Corso: New York. Pocket Books, ISBN 0-671-00461-1
- René P.B.A. Meijer,
De Ether Bestaat!- Inleiding tot de filognosie, Aadhar, Enschede 2006
- René P.B.A. Meijer,
Een Kleine Filosofie van de Vereniging, Aadhar, Enschede 2005.
- Patrick. J. Kelly:
A practical guide to Free energy devices.
-
Dr. Peter Lindemann 'The Free Energy Secrets of Cold Electricity' Companion book, 2001
-
John Collins Perpetual Motion: An Ancient Mystery Solved?, Permo Publications 1997 ISBN 1-4116-7636-X
- William Lyne
Occult Ether Physics - Tesla's Hidden Space Propulsion System and The Conspiracy To Conceal It.
-
Free Energy Generation by Tom Bearden, with John Bedini, is said to be a must-have for researchers attempting to harness the Tesla type radiant energy forces of nature.
-
Energy from the Vacuum: Concepts & Principles - by Tom Bearden, Ph.D.; 2002, 2nd edit. World Scientific. This book also contains the true stories of inventors who, over the past 150 years, have pioneered some of these processes&emdash;and their secrets.  Dr. Bearden rigorously analyzes more than 40 embodiments that can produce this free energy, including some capable of investigation at the high-school level.
-
The Homopolar Handbook: A Definitive Guide to Faraday Disk and N-Machine Technologies by Dr. Tom Valone. Foreword by Gary Johnson, Ph.D.
-
Zero Point Energy: The Fuel of the Future by Dr. Tom Valone.
-
Water Fuel Cell - Technical Brief by Stanley A. Meyer[PDF File]
- Stan Deyo:
The Cosmic Conspiracy -exerpts Deyo Enterprises, LLC; 4th edition (September 1998) ISBN 978-0908477050 (amazon.com)
- "
The Sea of Energy in Which the Earth Floats" by Thomas Henry Moray -- 1978 Edition: Cosray Research Institute, Salt Lake City, UT. Alternative version 1 (second edition). Alternative edition version 4th edition.
-
Discovering Quantum Mechanical Molecular Energy (QMME) Private communication from Howard Johnson, July 19th, 2005
-
Explanation of the Motionless Electromagnetic Generator by Sach's Theory of Electrodynamics. Foundations of Physics Letters, Vol. 14, No. 4, 2001
-
Explanation of the Motionless Electromagnetic Generator with O(3) Electrodynamics, Foundations of Physics Letters, Vol. 14., No. 1, 2001
-
Benjamin Adamah : Nulpunt-revolutie - Hoe tachyon-energie en vertikaal Bewustzijn de 2012-droom kunnen waarmaken. uitgeverij Ankh-Hermes, ISBN 90 202 8435 5. (zie ook site)
-
The Final secret of free energy by T.E. Bearden 1993 - Tom explains in this article how he after thrity years of research discovered the golden fleece of free energy. He refutes the ether hypothesis and derives from the concept of longitudinal waves of photons and antiphotons running in opposite directions in vacuum space as the basic nature of the source of unlimited free energy.
- Ph. M. Kanarev:
"Water as a new Source of Energy" Third edition. Krasnodar 2002. order 70 Publishing house of KSAU. The new experimental results giving excess energy cannot be explained and therefore the contemporary theoretical physics and chemistry are in a state of crisis. This crisis can be defeated only by recognizing the significance and validity of the axiom of the unity of space-matter-time in the development of the exact sciences. This directly leads them back to classical ways of progress. This approach reinforces the connection between physics and chemistry and elucidates the physic-chemical processes which are generating excess energy during the different methods of processing water. The book is intended for physicists, chemists and other specialists which are seeking new energy sources and new directions for understanding the very basics of the micro world.
- Ph M. Kanarev
The Foundations of Physchemistry of Micro World - Internet Version, Published 28.02.2003 (downloads)
-
The Mechanical Engine: A Re-Evolution of Bessler's Wheel By Peter Lindemann, D.Sc. January 29, 2007
-
J. Manning - A New Physics for a New Energy Source.
-
J. Manning & Joel Garbon:
Breakthrough Power - How quantum leap energy inventions can transform our world (first chapter). By New Energy Congress recommended introductory book.
-
Top 10 Impossible Inventions that work by Jeane Manning, Atlantis Rising Magazine, issue 4.
- Marinov S.
Divine Electromagnetism (East-West, Graz, 1993)
-
(Artikel)
Miracle in the Void: The New Energy Revolution, by Dr. Brian O'Leary, Hawaii and Stephen Kaplan, Portland, Oregon
-
Paramahamsa Tewari:
Spiritual Foundations.
-
DePalma, Free Energy And The N Machine Computer Underground Railroad Enterprises. PAu-2-759-072 2003. The only general principle this author is aware of is God." - "Truth has a ring to it which is unmistakable to those in search of it." - DePalma, Free Energy And The N Machine is a compilation of papers and the Patent Application by Bruce DePalma, Inventor of the N-Machine which, with a Faraday Motor, uses magnets and brushes to pull free electricity from the matter surrounding us. Given the recent evidence of climate change as a result of our dependence on oil, DePalma offers an energy alternative, magnets and brushes, to move the machinery we use every day in a clean and efficient manner. Based on the work of Tesla and Faraday, the N Machine is an idea whose time has finally arrived.
- Wilbur Smith -
The New Science, Copyright 1964 by Murl Smith Published by Fenn-Graphic Publishing Co., Ltd (Canada) - - Assembled by W. B. Smith from data obtained from beings more advanced than we are.
-
Nikola tesla- The Philadelphia Experiment - Mark Bean (pdf-download scibd.com)
-
Tesla - Biography, John J. O'Neill 1944, Brotherhood of Life inc. 1994 (pdf-download scibd.com).
-
All Tesla Patents - a list
-
Nikola tesla - autobiography, John R.H. Penner 1995 , Smirnoc Publishing (pdf-download scibd.com).
-
Nikola Tesla's FBI-file (pdf-download scribd.com)
-
Nikola Tesla - Magnetricity memorial pages.
- Johan Oldenkamp (Dutch): Vrije Energie, benutting van kosmische ritmiek (pdf -file, site).
 - The Science of Oneness - A disclosure of extraterrestrial science and spirituality by David Wilcock
- Arthur P. Summera:
Cosmic Radiant Energy and the Electrinium Battery - The solid state, high voltage battery that is electric, like the magnet is magnetic.
-
The Tesla Magnetic Car engine after an article by A.C. Greene, Vaguard series Keelynet 1993 -- article about the Tesla electric car. (pdf-downoad scribd.com)
-
The Coming Energy Revolution: The Search for Free Energy, by Jeane Manning Avery 1996, ISBN 978-0895297136 - Tailored for the lay audience, touching on revolutionary technologies including those introduced by Tesla.
-
Secrets of the Aether by David W. Thomson III and Jim D. Bourassa, ISBN: 0972425128
-
Occult Ether Physics William R. Lyne - Tesla's Hidden Space Propulsion System and The Conspiracy To Conceal It (pdf-download sribd.com)
-
Pentagon Aliens, William R. Lyne 1993, Creotopia productions, third edition (pdf-download scibd.com).
- Understanding Nature - The Quest for Free Energy. By Johan Oldenkamp, Febr 2010. Pateo. About prime numbers and cosmic rhytm.
-
Magnetic Energy (incognito; Rory Johnson) - ideologisch handvest met beschrijvingen van magneetmotoren en zelfs een ruimteship.
- Thomas Valone -
Zero Point Energy: The Fuel of the Future is an Instant Classic, Integrity Research Institute, April, 2007, ISBN 0-9641070-2-3.
-
The Practical Conversion of Zero-Point Energy: Feasibility Study of Zero-Point Energy Extraction from the Quantum Vacuum for the Performance of Useful Work, a book authored by Dr. Thomas Valone.

Zie voor meer titels: bestelformulier van integrity-research.org.

 

  

 

 

back to science-main                 

©18.02.2008 theorderoftime.com:
copying only for ptivate and research purposes.

 

 


 

  

 
 

 

website metrics