musicbutton

  
DISCUSSIE

 

Een mail over de filognosie kwam binnen die inging op het boek 'De Ether Bestaat' dat op onze site te koop is. Een iedere die wenst op dit bericht te reageren kan een e-mail sturen vanaf de feedback-pagina 

5 mei 2007

Geachte heer Meijer,  

Naar aanleiding van uw boeiende boek 'De Ether bestaat' stuur ik u de bijlage 'Quintessens'. Mijns inziens sluit uw boek nauw aan bij het thema dat ik in de bijlage aan de orde stel. In de bijlage is geprobeerd de rode draad van drie andere 5D werkstukken samen te vatten. Een nieuwe kijk op de evolutie ontstaat wanneer we van de éne werkelijkheid, het 'leven', het NU uitgaan. Het kernkwadrant van Daniel Ofman is daarbij een handig model en leidt tot een nieuw paradigma. Wellicht bent u in de gelegenheid de bijlage van commentaar te voorzien. De drie 5D werkstukken stuur ik u gaarne toe.

 Bezweringsformule van Pythagoreïsche school: "Voorwaar bij de Tetraktys, die aan onze Ziel de bron verschafte, die de wortels der eeuwig vloeiende natuur bevat."

Blavatsky, 'De Geheime Leer I', p. 67: Het nu is slechts een wiskundige lijn die dat deel van de eeuwige duur dat wij de toekomst noemen, scheidt van het gedeelte dat wij het verleden noemen. Wanneer we het over het nu hebben wordt in het bijzonder aan de boeken van Tolle Eckhart gedacht. Hij draait de stelling namelijk om en zegt dat alles wat je ervaart vindt altijd in het heden plaats. Verleden en toekomst bestaan niet. 

 In dit kader is het (www.stichtingtijd.nl), klik Publicaties, 'Interview met Ilya Prigogine' bijzonder interessant:

Wat is dan uiteindelijk tijd?

'Het is een gemeenschappelijk element dat toestaat te spreken over verschillende objecten in verschillende toestanden. Tijd is verandering. Deze veranderingen kunnen verschillende vormen aannemen. Een Amerikaanse natuurkundige vroeg zich ooit af wat er gemeenschappelijk is aan een rots en aan een mens. Op het eerste gezicht natuurlijk niets. Maar wat deze twee werkelijk gemeen hebben, is de richting van de tijd. De rots desintegreert. De mens veroudert. Het mechanisme is natuurlijk niet hetzelfde, maar voor beide verloopt het wel in dezelfde richting. Er bestaat geen object dat zich naar het verleden beweegt.'

 De lemniscaat van Daniel Ofman toont het creatieproces, het laat zien hoe de Tetrade weer met de Triade, de 'natuurlijke selectie' wordt verbonden. Het heelal bestaat omdat we het kunnen waarnemen. Er moet tegenstelling zijn tussen subject en object, anders kan niet van bewustwording worden gesproken. Op aarde vindt een emanatieproces plaats. Door het proces op aarde in omgekeerde volgorde te laten verlopen is het mogelijk het onderbewustzijn met de kennis van het hart te beïnvloeden, naar de Monade, de fase voor de dualistische 'natuurlijke selectie' terug te keren. Het integrale en ... en denken maakt een heerlijke, vreedzame wereld mogelijk.

 5D laat aan de hand van de positieve en de negatieve as van het kernkwadrant zien dat elke medaille twee kanten heeft, evolutie en involutie, bewust en onbewust, rationeel en irrationeel, theïstisch en atheïstisch, incarnatie en reïncarnatie, regulier en seculier, mentaal en gevoelsmatig, probleem en oplossing. De 'verborgen dimensie' het NU  bevat de relatie tussen verleden en toekomst, lichaam en geest.

De natuur zit vol creativiteit en vernieuwing. Zelf heb ik het in plaats van Intelligent design liever over Creative Design.

De oude (www.hanskokhuis.nl) en de nieuwe (www.creasynth.nl) website van Hans Kokhuis zijn in dit kader zeer de moeite waard. Hij gaat van de holomovement ('flux en transformatie') van David Bohm uit.

 Gurdjieff wordt getypeerd als een van de invloedrijkste twintigste-eeuwse-esoterici.

Het is interessant om te zien dat het enneagram met andere gezichtspunten wordt verbonden:

- Enneagram en het kernkwadrant (boek 'De kernkwaliteiten van het Enneagram' van

   Daniel Ofman en Rita van der Weck-Capitein) 

- Enneagram en Astrologie (boek van Rob de Best en Wouter Hendrickx)

- Enneagram en NLP (boek 'ONBEPERKT JEZELF' van Joost van der Leij, www.tiouw.com)

- Enneagram en Carl Jung (www.enneagramstudies.com, kies: Verbredende studies).

   Het thema 'Verbredende studies' legt namelijk een link tussen het enneagram en de analytische psychologie van

   Carl Jung. De Psychologie van Carl Jung draagt een universeel karakter.

- Het artikel 'Kernkwadrant, Enneagram en TA' van Henk Trimp (www.transactioneleanalyse.nl, kies Strook, Archief artikelen, 2003).  

 Dr. Caroline de Westenholtz (www.louiscouperus.nl, Arabesken nr. 26 november 2005:

Helaas wordt er over esoterie in academische kringen nog steeds erg lacherig gedaan, voornamelijk omdat critici er weinig tot niets van af weten. Tot dit doel zou ik willen voorstellen dat al Couperus' werk wordt onderzocht in het kader van de genoemde esoterische traditie. Om deze gigantentaak naar behoren te kunnen ondernemen, heeft schrijfster dezes contact opgenomen met Wouter Hanegraaff, hoogleraar in de westerse esoterica aan de Universiteit van Amsterdam en samensteller van de zojuist verschenen Dictionary of Western Esoterism. Hij blijkt tot mijn vreugde een groot fan van het werk van Couperus te zijn. Over de resultaten van onze samenwerking leest u meer in de volgende afleveringen van Arabesken.

Arabesken nr. 27 mei 2006, Paragraaf Astrologie: In de loop der eeuwen, maar vooral in de negentiende eeuw, groeide de interesse in deze 'Traditie' die vanwege het inherent ketterse karakter veelal in het geheim moest worden bestudeerd. De 'oude wijsheid' was gestoeld op twee disciplines: astrologie en magie. Beide onderwerpen worden uitgebreid beschreven in de Dictionary of Gnosis & Western Esotericism.

Berust de 'nieuwe wijsheid' niet op astronomie en filosofie, op de natuurwetenschappen en de geesteswetenschappen?

Richard Dawkins heeft gelijk wanneer hij stelt dat het ontstaan van uiterst gecompliceerde levensprocessen (bijvoorbeeld een levende cel, het proces van de fotosynthese in planten) door 'natuurlijke selectie' kan worden verklaard.  

De evolutie van de mens laat steeds opnieuw zien dat we nu druk in de weer zijn om de problemen van gisteren op te lossen. Is het niet beter nu zodanig te handelen dat we problemen in de toekomst voorkomen? Geloof en Wetenschap houden zich beide met het scheppen van orde in de chaos, dus met het hoe kunnen we overleven, bezig. De theosofie laat zien dat het wiel al is uitgevonden. Dit gezichtspunt sluit aan op het recent in de Volkskrant door Martijn van Calmthout besproken boek 'TROUBLE with PHYSICS' van Lee Smolin. Snaartheoretici vergeten namelijk een principieel punt: dat tijd en ruimte zelf ook uit zo'n theorie van alles naar voren moeten komen. Snaartheorie neemt volgens Smolin ruimte en tijd als fundamentele gegevens.

Met vriendelijke groet,

Harry Nijhof

 

5 mei 2007

Beste heer Nijhof ,

Bedankt voor uw feedback op onze filognosie.

Het is me niet helmaal duidelijk waar u met de 5D uitleg precies aan refereert, maar wel is duidelijk dat er nog vele interessante aanvullingen zijn op de filognosie zoals op onze site uitgedragen. Met dank daarvoor. Wat betreft uw bijlage met de verschillende driedelingen, verwijs ik graag naar onze pagina met de filognostische indelingen. Persoonlijk waken wij echter wel voor het strucuralisme. Iedereen van een zekere gnosis heeft postmodern wel een indeling uit de hoge hoed weten te toveren, die niet direct verband houdt met andere indelingen. Wij streven ernaar de hele structuur van de kennis te koppelen aan de klassieke wijsheid en zo het verband, ook sociaal niet te verliezen.

Hoogachtend

René Meijer, webmaster theorderoftime.com

 

 

 

 
 

8 mei 2007

Geachte heer Meijer,

Mijn hartelijke dank voor uw reactie. Het boek 'De Ether Bestaat' sluit mijns inziens nauw aan bij het thema dat in het werkstuk 'Quintessens' aan de orde wordt gesteld. De 5D-bijlagen zie ik als een aanvulling op de filognosie en de desbetreffende indelingen. Het mechanisme van 'zaaien en oogsten' biedt wellicht de grondslag voor de filognosie.

 In het '5Ddenkraam' staan het op het Yin/Yang symbool gebaseerde kernkwadrant van Daniel Ofman, These + Antithese = Synthese, de elementenleer van Plato  en het eeuwige leven in het NU centraal. De bijlage 'Toelichting' bevat reacties van Hans Vincent, Benjamin Adamah, Jan Wicherink en Freek van Leeuwen op 5D.

 De 'huwelijksquarterniteit' (5D, p. 21) van Jung verbindt het bewuste met het onbewuste, het denken met het voelen.

Bij het dialectisch bewustzijn gaat het om de synchronisatie van de rechter - en de linker hersenhelft.

Het dialectisch bewustzijn (lemniscaat) toont de wisselwerking, de Transacties, zowel met de binnenwereld als met de buitenwereld (5D, p. 13). 5D geeft mede op basis van het open systeem concept een aanzet hoe verschillende psychologische zienswijzen (Jung, Assagioli, Maslow en Berne) met elkaar samenhangen. Juist het combineren van verschillende invalshoeken maakt het mogelijk het fenomeen mens vanuit een holistisch perspectief beter te leren begrijpen.

 Het boek 'Nulpunt Revolutie'van Benjamin Adamah is met name interessant omdat hij vrij expliciet het dialectisch bewustzijn, de wisselwerking tussen het horizontale en het verticale bewustzijn uitlegt. Het past in het 5D denkraam.

In zijn verhaal legt Adamah sterk de nadruk op conspiracy. Zelf belicht ik liever de complementaire kant.

Aan een cultureel, filosofische invalshoek geef ik de voorkeur. Naar aanleiding van zijn boek 'Nulpunt Evolutie' heb ik de conclusie getrokken dat het het boek 'Nulpunt Evolutie' nog moet worden geschreven.

Maar na het raadplegen van uw website en het boek 'De Ether Bestaat' lijkt het er op dat het boek 'Nulpunt Evolutie' al is geschreven.

 De artikelen in Prana nr. 159 van de Jung deskundigen Herbert van Erkelens en Karen Hamaker-Zondag trokken mijn bijzondere aandacht. Ook is een reactie geschreven op het artikel van Herman van Tuyl. Deze reacties zijn in de bijlage 'Commentaar' opgenomen.

De bijlage 'Commentaar' bevat vijf evaluaties om het werkstuk '5Ddenkraam' op zijn bruikbaarheid te toetsen. Een tipje van de sluier, van de verborgen blauwdruk wordt opgelicht.

 In het leven zien we steeds opnieuw dat vanuit het Ene het andere tegendeel ontstaat. Tegenover de leraar staat de leerling, tegenover de spreker de luisteraar. Het is de eeuwige 'slingerbeweging', de structuur, het mechanisme van 'zaaien en oogsten' dat in het universum ligt besloten. De werkelijkheid verandert, maar het oude komt nooit meer terug.

5 D gaat uit van de innerlijke (verborgen) dimensie van de mens, die streeft naar de oorspronkelijke Eenheid  (liefde, vreugde, schoonheid, bewustzijnsverruiming). 5D gaat uit van het gezichtspunt dat de éne werkelijkheid, de ultieme bewustzijnstoestand, de eeuwige geest geen grenzen kent. Zowel bij het kernkwadrant, de levensboom en het enneagram gaat het om het ken uzelf. Het is een millennia-oud verhaal, er is geen nieuws onder de zon.

 Een nieuwe kijk op de evolutie ontstaat wanneer we van de éne werkelijkheid, het 'leven', het NU uitgaan.

Het laat mijns inziens het begin van het bewijs van de unificatietheorie zien. Het heeft bij mij de vraag doen ontstaan of het wiel al is uitgevonden.

 Wellicht bent u in de gelegenheid de 5D werkstukken van commentaar te voorzien.

Indien het wenselijk is ben ik uiteraard gaarne bereid een en ander persoonlijk toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Harry Nijhof

 

8 mei 2007

Beste Harry

Blijkbaar heb je nogal wat noten op je zang met je 5d-concept. Als je je naam plaatst via http://theorderoftime.org/ned/info/gastaanmelding.html op de lijst van de FA, de filognostische associatie http://theorderoftime.org/ned/info/gasten-vrienden.html kan ik een website voor je aanmaken op wiki-basis (zie voorbeeld http://www.theorderoftime.com/ned/leden/bert/) . Als je daar dan voor iedereen eens duidelijk heel je denken uiteenzet en wat precies je relatie is met de filognosie, zal ik zien of een verdere reactie van mijn kant daarop dan nodig is. Je positieve betrokkenheid en zelfverwerkelijking stellen we op prijs.

René Meijer  

 

 

 

9 mei 2007

Hallo René,

Een kritische kanttekening stel ik zeer op prijs. Mijn eerste indruk dat het boek 'De Ether Bestaat' nauw aansluit op de gestuurde bijlage 'Quintessens' komt door de naamgeving van de bijlage. Uw website bevestigde voor mij deze indruk. Uw verwijzing naar de Drie- en Viervoudige Werkelijkheden was voor mij een signaal dat u mijn zienswijze deelt. Uit uw reactie maak ik echter op dat dit nog geenszins het geval is. In de tabel met Drievoudige Werkelijkheden staat ook niet de triade 'Spiritualiteit - Politiek - Wetenschap'.

 Vanuit mijn optiek staat bij de filognostische drievoudige werkelijkheid 'Spiritualiteit - Politiek - Wetenschap' de politiek centraal. Bij de theosofie staat zoals u ongetwijfeld weet de filosofie in het midden.

U wijst op het apollinisch principe, het voorstel van Plato een uitverkoren klasse tot beroepspolitici op te leiden. Nietzsche gebruikt tegenstellingen als Appolo en Dionysus, edele - en lagere waarden, moraal van de heerser en moraal van de slaven. Het kernkwadrant laat het principe van these + antithese = synthese zien dat het mogelijk maakt uit de tegenstellingen (negatieve as) de eenheid der tegendelen (positieve as) te creëren.

 Stel het zeer op prijs dat u bereid bent mij de ruimte te bieden om mijn standpunt te verduidelijken. Het is voor mij duidelijk dat de vier werkstukken nog niet een gemakkelijk toegankelijk consistent geheel vormen. Heb ook niet de pretentie dat ik over het onderhavige thema een boeiend boek kan schrijven. Wel ga ik er vanuit dat het voor een vakspecialist mogelijk moet zijn om bij de vier gestuurde werkstukken een aantal vragen en kritische opmerkingen te plaatsen waarmee ik bij het verder uitdiepen van het thema rekening kan houden. Ben u zeer erkentelijk wanneer u daartoe in de gelegenheid bent.          

Met vriendelijke groet,

Harry Nijhof

 

 

9 mei 2007  

Beste Harry,

Ik neem niet zomaar iedere willekeurige driedeling apart op in de filognostische tabel. Er moet ook een logische consistentie tussen de verschillende indelingen bestaan. Het gaat ons zoals al eerder gezegd om de samenhang en integriteit van de filognosie in relatie tot de klassieke wijsheid. De politiek behoort daarin tot de afdeling der commentaren die we thuisbrengen in de zes basisvisies van de filognosie die zijn afgeleid van de z.g. darshana's. Zoals je ziet hebben we dus onze redenen om de huidige indeling aan te houden.  Het concept van these, synthese en antithese is een driedeling die we van Hegel kennen en die in de inleiding I-A van DEB  op p. 11 aan de orde komt waar dit drietal is ondergebracht in de vijfdeling van de nyâyika, de methode.  Zo zie je maar we verkeren meer op een lijn dan je zo zou denken. Bestudeer eerst het boek goed voordat je stelt dat we van alles over het hoofd zouden zien.  Het is niet nodig dat je je eigen boek of website gaat schrijven als je er vertrouwen in krijgt dat jouw zaak goed gedekt wordt door de filognosie zoals die is, of  inderdaad wellicht nog verder zal uitgroeien indien nodig. 

René

 

 

 

12 mei 2007

Hallo René,

De bijlage 'Evolutie' geeft een overzicht van 5D. Het beoogt de verwantschap tussen verschillende denkmodellen aan te tonen. Het is dan interessant om na te gaan in hoeverre de filognosie op 5D aansluit. Hierbij een eerste poging.  

Microdiagonaal 'Geest &endash; Ziel &endash; Lichaam'

Macrodiagonaal 'God &endash; Heilige geest - Zoon'

Het snijpunt van beide diagonalen: De vereniging van de individuele ziel met de universele ziel 

Het onderstaande dubbelkwadrant toont de verbinding tussen microniveau en macroniveau. Volgens Roberto Assagioli laat het snijpunt de relatie zien tussen het bewuste zelf en het hogere Zelf. Om los te komen van vastgeroeste patronen past Assagioli dis-identificatie toe.  

 

God             -         Geest                                    

   |                                 |                                        

 Lichaam    -          Zoon (Mens)                      

 

Er is ook een suggestie van progressie in de emancipatie van laag naar hoog in deze volgorde 1 t/m 6:

Feiten, Wetenschappelijk                  Principes, Spiritueel                            Persoon, Religieus

1. Methoden                                        3. Analyse                                            5. Persoonlijk (Zelfkennis)

Methode of de ontwikkeling vh       Analyse of het ontleden ve              Beschouwing of het

argument                                              realiteit                                                  voorwerp van aanbidding

 

2. Wetenschap                                    4. Spiritualiteit                                     6. Politiek                             

Eenheid of de realiteit vd                   Zich verbinden of de verenging       Discussie of de politiek

non-illusie                                            in de omgang                                       van de leer

 

Bij 1. en 2. denk ik aan de natuur - en menswetenschappen.  

 

Het kernkwadrant toegepast op het gnostieke pad:

Macro                                   -              MACRO                               -              Micro                     -              MICRO

Binnenwereld                       -              Collectief                              -              Buitenwereld        -              Individueel          

Het-kant                                -              Wij-kant                                -              Zij-kant                  -              Ik-kant

 

                                                              Gnosis (hart, energie):

                                                              Hermes Trismegistos

God                                        -              Kosmos (Universeel bewustzijn) -   Mens                     -              Zelfbewustzijn    

Vormkracht                           -              Spiritueel                              -              Voedingskracht  -              Fysiek

 

Bewustzijn:

Immanent                              -              Natuurlijk bewustzijn          -              Transcendent       -              Cultureel bewustzijn

                                                                Non-illusie                                                                                          Illusie

Cyclus:

Doener                                   -               Substantie                          -                 Vorm                    -                Norm (Dharma)

Geschiedenis                       -                Persoon                              -                  Manifestatie       -                De plicht

 

Wellicht is het mogelijk op basis van deze voorzet een reactie te geven. Het maakt het voor mij gemakkelijker om te zien waar er onduidelijkheden of inconsistenties liggen.

Met vriendelijke groet,

Harry Nijhof

 

13 mei 2007  

 

Beste Harry,

Ik heb nu vijf korte overzichtjes van je ideeën, maar zie nergens een duidelijk beredeneerd uitgeschreven artikel waarin je je ideeën uitwerkt, ze voor iedereen begrijpelijk maakt en ze in verband brengt met wat wij doen. Noch weet ik echt wie je bent en wat je tot nu toe gedaan hebt. Je hebt je ook niet aangemeld voor de Filognostische Associatie volgens onze administratie. Het is zo voor mij moeilijk om goed op je werk in te kunnen gaan. Zoals ik al eerder zei is het wellicht goed eerst zelf heel je eigen zaak eens goed op orde te brengen en dan in discussie te treden. Wat schema's en opsommingen hebben we op zich niet zo veel aan. Je moet de zaak eerst goed uitwerken in een boek of een langer artikel. Als je daar mee klaar bent kunnen we wel weer verder zien.

Groeten René Meijer 

16 mei 2007

Hallo René,

Het lijkt er op dat de vonk nog niet is overgeslagen, het kwartje nog niet is gevallen. Aan de suggestie van een artikel wordt gewerkt. Om tot een beter verhaal te komen kan het handig zijn dat vakspecialisten op het concept (vijf korte overzichtjes) alvast een eerste commentaar geven. Uiteraard bedankt voor uw advies.

Met vriendelijke groet,

Harry Nijhof

 

16 mei 2007  

Beste Harry,

Wees niet ontmoedigd, ik hou de zaak zoveel mogelijk open en wil ook niet teveel voor jou gaan invullen. We wachten je artikel af Harry, en leven met je mee voor de inspiratie.  Ik heb er jaren over gedaan om zelf het verband te doorgronden tussen de hemelse waarden b.v. van de Confucianisten en de velden en deugden zoals geformuleerd door Vyâsadeva. Het zijn filognostische onderzoeksprojecten, waar je nog niet zo een twee drie over uitgedacht bent, zeker niet als je de integratie zoekt op vijf verschillende dimensies/terreinen zoals jij voor ogen schijnt te hebben.  Maar je bent zeker van mijn belangstelling, dat hebben we dus al.

René

terug naar discussies